...سلام به عشقم...

تنهایی هم تنهام گذاشت

تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392سـاعت 10:31 نويسنده احمد| |

تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392سـاعت 10:29 نويسنده احمد| |

Photo: ‎یک روز برفی حسین و وحید ومن ....‎
تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392سـاعت 10:25 نويسنده احمد| |

Photo: ‎یک روز برفی حسین و وحید ومن ....‎
تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392سـاعت 10:24 نويسنده احمد| |

Photo: ‎یک روز برفی حسین و وحید ومن ....‎

تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392سـاعت 10:22 نويسنده احمد| |

اگه دوباره اومدی شمارتو برام بزار مهنا جونم دلم برات تنگه
تاريخ شنبه هفتم اردیبهشت 1392سـاعت 10:44 نويسنده احمد| |

تاريخ شنبه چهاردهم بهمن 1391سـاعت 1:38 نويسنده احمد| |

تاريخ دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391سـاعت 1:12 نويسنده احمد| |

تاريخ دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391سـاعت 1:12 نويسنده احمد| |

تاريخ پنجشنبه هفدهم فروردین 1391سـاعت 3:50 نويسنده احمد| |